Docchula Community

Docchula Public Board => แนะนำการศึกษาต่อคณะแพทย์จุฬาฯ => Topic started by: pipe64 on January 11, 2009, 09:52:49 pm

Title: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 11, 2009, 09:52:49 pm
Read Me First

1. เนื่องจากมีน้องๆจำนวนมากสนใจ และสงสัยกันว่า CPIRD และ ODOD คืออะไร
    จึงมีความคิดว่าจะทำกระทู้ประชาสัมพันธ์ เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจได้ดีขึ้นครับ

2. สำหรับข้อสงสัยของ CPIRD และ ODOD ขอให้ถามในกระทู้นี้นะครับ

3. สามารถเสนอเนื้อหาเพิ่มเติม หรือที่ขาดตก หรือเสนอให้แก้ไขเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนไปได้ครับ

4. ถ้ามีเวลาอ่านทุกหัวข้อจะเข้าใจดีครับ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปอ่านข้อ 2. และ 3. เป็นหลักครับ

ไปป์ MDCU64 (NEODOD 12)
Title: Re: [FAQs] อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 11, 2009, 10:04:24 pm
1. ความเป็นมาของ CPIRD และ ODOD

          ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเจรจากันระหว่างผู้อำนวยการกองฝึกอบรม กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์กิติ ตยัคคานนท์)
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาฯ ในขณะนั้น (ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์)
เรื่องการผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ชาวชนบท โดยกระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์จะได้แพทย์ทำงานในชนบทมากขึ้น
จึงได้มีหนังสือจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขถึงอธิการบดีจุฬาฯ ในขณะนั้น (ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ)
ขอความร่วมมือให้จุฬาฯ ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น โดยรับนิสิตเพื่อจะได้กลับไปทำงานในต่างจังหวัด
           จุฬาฯ ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นควรร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตแพทย์ดังกล่าวโดยอาศัยแนวคิด อยู่ 2 ประการ คือ

          1.) จะต้องจัดหลักสูตรเน้นหนักทางชนบท และเรียนในชนบทเพื่อแก้ปัญหาในชนบท
               ในกรณีนี้การเรียนชั้นคลินิกจำเป็นต้องจัดทำในโรงพยาบาลต่างจังหวัดโดยตลอด
          2.) ควรใช้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา โดยอาศัยแพทย์และบุคลากรอื่นของโรงพยาบาลเหล่านั้นเป็นผู้สอน
               ซึ่งจะเป็นวิธีที่มีความสิ้นเปลืองน้อย โดยใช้ทรัพยากรของชาติที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์

          กระทรวงสาธารณสุข และจุฬาฯ ได้จัดประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2520
และได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2521
จากนั้นจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีประธานร่วม ได้แก่ อธิการบดีฯ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ)
และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์อมร นนทสุต) โดยมีกรรมการจากทั้งสองฝ่ายรวมอยู่ด้วย

          คณะกรรมการชุดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาแผนงาน โดยเสนอชื่อโครงการว่า “โครงการ ส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบท
ของจุฬาฯ และกระทรวงสาธารณสุข” (Medical Education for Students in Rural Area Project-MESRAP)
ได้วางโครงร่างการดำเนินการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ คือ คณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนิสิต
คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร คณะอนุกรรมการแลกเปลี่ยนบุคลากร และคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานที่
ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะได้ดำเนินการพิจารณาโครงสร้างและเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีกองฝึกอบรม (สถาบันพระบรมราชชนก ในปัจจุบัน) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯเป็นผู้ประสานงาน
ซึ่งคณะอนุกรรมการได้พิจารณาเลือกโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นศูนย์การศึกษาภาคคลินิก ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
และได้มีพิธีเปิด “ศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2525
โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
และมีนายแพทย์ชัยสิทธิ์ ธารากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเริ่มจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

          ในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับทบวงมหาวิทยาลัย
จัดทำโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor-CPIRD)
เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยใน พ.ศ. 2540 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้ง
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อรับผิดชอบโครงการดังกล่าว สำนักงานนี้มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้ชื่อย่อว่า “สบพช.” สถานที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 9

โทรศัพท์ 0-2590-1975, 0-2590-1979-80
โทรสาร 0-2590-1975, 0-2590-1980,
E-mail address: ocpird@health.moph.go.th

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     1.เพิ่มการผลิตแพทย์และให้กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทมากยิ่งขึ้น
     2.เพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในชนบทให้ได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
     3.พัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
     4.พัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุข ของโรงพยาบาลศูนย์และสถาบันสมทบ

เป้าหมาย
     ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

     1. ผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ. 2538 – 2549 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
         7 มิถุนายน 2537 โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ในช่วงปีการศึกษา 2538 กับ 2549 จำนวน 3,000 คน
         ซึ่งจะได้ผลผลิตแพทย์ ตั้งแต่ปี 2544 ถึง ปี 2555 รวม 3,000 คน
    2. ผลิตแพทย์ตามโครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท พ.ศ. 2547 – 2556
        ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 มิถุนายน 2547 โดยมีเป้าหมายรับนักศึกษาแพทย์ ในช่วงปีการศึกษา 2547 – 2556 จำนวน 3,807 คน
        ซึ่งจะได้ผลผลิตแพทย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ถึงปีพ.ศ. 2562 รวม 3,807 คน

ภาพลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ในโครงการ


     "เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดล่าสุดโดยแพทยสภา และเน้นหนักให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเข้าใจ มีประสบการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชนบท พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน”

ลักษณะพิเศษของโครงการ

     1. คัดเลือกนักเรียนจากชนบท ให้เรียนในภูมิภาค และให้กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม
     2. การเรียนการสอน การศึกษาระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิกชั้นปีที่ 1-3 ศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์และ/ หรือคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
         การศึกษาระดับคลินิก ชั้นปีที่ 4-6 ศึกษาและฝึกงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลเครือข่าย
     3. การชดใช้ทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา

     นักศึกษาแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทเป็นคู่สัญญาของกระทรวงสาธารณสุข (ตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2540)
เมื่อสำเร็จการศึกษาจะต้องกลับไปปฏิบัติงานที่ภูมิลำเนาเดิม หรือที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
หากไม่สามารถปฏิบัติได้จะต้องชดใช้เงินให้แก่กระทรวงสาธารณสุขตามที่กำหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาแพทย์ในโครงการ

     1. มีสัญชาติไทย
     2. มีหรือเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามโครงการ ฯ
     3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกนักศึกษา

     รับนักเรียนในชนบทเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์โดยใช้วิธีรับตรงด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันผลิตแพทย์ (โรงเรียนแพทย์)
และโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นที่ตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนชนบทเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ วิธีคัดเลือกใช้วิธีสอบวัดความรู้พื้นฐาน
ที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกับการสัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรม

พื้นที่การรับนักศึกษา
       กำหนดพื้นที่การรับนักศึกษาและโควตาจังหวัดของแต่ละเครือข่ายการผลิตเพื่อให้เกิดการกระจายโดยใช้ข้อมูลการกระจายแพทย์
ตามระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยมีการพิจารณาปรับปรุงทุก 3 ปี

ที่มาของข้อมูล
- http://th.wikipedia.org/wiki/ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก_โรงพยาบาลพระปกเกล้า
- http://newcpird.org/html/cpird1.php
Title: Re: [FAQs] อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 11, 2009, 10:28:37 pm
2. การสมัครเข้าในโครงการ CPIRD และ ODOD

    2.1 สิ่งที่ควรรู้
          (1) โครงการ CPIRD และ ODOD มีทั่วทั้งประเทศ แต่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบต่างกัน เช่น
                - จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม ลพบุรี นครนายก ขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
                - สำหรับจังหวัดอื่นๆ คลิกที่นี่ (http://picme.name/thumb/aW1nNzA1LzEyMDkvY3BpcmRvZG9kLnBuZw==/cpirdodod.jpg) (http://bit.ly/8zzKRz) (เครดิตรูป : น้องอาร์ท MDCU65)
          (2) นิสิต/นักศึกษาแพทย์ จะไปเรียนร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ในชั้นปีที่ 1-3
                   ** ยกเว้น บางจังหวัดที่จะขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล (มีคณะเป็นของตัวเองไปเลย)
               และเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค ในต่างจังหวัด ในชั้นปีที่ 4-6

    2.2 อะไรคือ CPIRD และ ODOD
          (1) CPIRD เป็น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท       ใช้ทุน 3 ปี (เหมือน กสพท.)      ไม่มีเงินสนับสนุนระหว่างเรียน
               ODOD เป็น โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน   ใช้ทุน 12 ปี                               มีเงินสนับสนุนระหว่างเรียน (เช่น ค่าหอ ฯลฯ)
          (2) CPIRD รับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 90 คน จาก 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม นครนายก ลพบุรี
               ODOD รับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 20 คน จาก 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม นครนายก
          (3) ทั้ง CPIRD และ ODOD เรียนปี 1-3 ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 4-6 ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิคเหมือนกัน  
          (4) ODOD ถ้าพูดให้ง่าย คือ CPIRD ที่ fix อำเภอ เช่น จังหวัด A มีอำเภอ เมือง / B / C / D อาจจะมีแค่อำเภอ C อำเภอเดียวทีสมัคร ODOD ได้
               แต่ CPIRD ก็สมัครได้ทั้งอำเภอเมือง และ B C D ครับ

    2.3 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการ CPIRD / ODOD ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
          รายละเอียดค่อนข้างมาก อ่านได้ที่ http://acad.md.chula.ac.th/ (http://acad.md.chula.ac.th/)

   2.4. คะแนนที่ใช้วัดผล
             GAT ถ่วงน้ำหนัก 30%
             PAT 1 (คณิต) ถ่วงน้ำหนัก 20%
             PAT 2 (วิทย์) ถ่วงน้ำหนัก 40%              
             ความถนัดทางการแพทย์ (เฉพาะพาร์ทจริยธรรม) ถ่วงน้ำหนัก 10%

โดยคะแนนแต่ละข้อย่อยของข้อ 2.4 ต้องได้มากกว่า 30%
โดยคะแนนรวมของข้อ 2.4 (GAT + PAT1 + PAT2 + จริยธรรม) ต้องได้มากกว่า 50%
และจะคิดคะแนนของแต่ละโครงการแยกจากกัน (CPIRD, ODOD, โอลิมปิกชีววิทยา)
Title: Re: [FAQs] อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 11, 2009, 10:50:59 pm
3. ลักษณะการเรียน

3.1 ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 จะเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เหมือนกับนิสิตที่สมัครเข้ามาโดย กสพท. ทุกประการ)
     ชั้นปีที่ 4 ถึง 6 จะเรีัยนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งจาก 2 ศูนย์
           - ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลชลบุรี         (จังหวัดชลบุรี)
           - ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลพระปกเกล้า (จังหวัดจันทบุรี)
 
3.2 การเรียนชั้นคลินิก (ปี 4-6)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่กระทู้นี้เลยครับ
http://forum.docchula.com/index.php/topic,6836.0.html (http://forum.docchula.com/index.php/topic,6836.0.html)
http://forum.docchula.com/index.php/topic,6836.msg112809.html#msg112809 (http://forum.docchula.com/index.php/topic,6836.msg112809.html#msg112809) รพ.ภูมิพล
http://forum.docchula.com/index.php/topic,6836.msg112809.html#msg112809 (http://forum.docchula.com/index.php/topic,6836.msg112809.html#msg112809) รพ.ชลบุรี
Title: Re: [FAQs] อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 11, 2009, 10:55:16 pm
4. FAQs

1. มีการแบ่งชนชั้นในการเรียนมั้ย
    ตอบ พี่ว่าไม่มีนะครับ ยังไงอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://forum.docchula.com/index.php/topic,3578.0.html นะครับ

2. การเรียน จะไ้ด้เนื้อหาเหมือนกับ กสพท. มั้ย? จะเรียนสู้่เพื่อน กพสท. ได้มั้ย
    ตอบ ชั้นปีที่ 1-3 ไม่มีความแตกต่างอย่างใดทั้งสิ้น ส่วนชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ ร.พ.ศูนย์ ดังกล่าวข้างต้นครับ
           ส่วนผลการเรียนขึ้นกับความขยัน และตั้งใจของน้องๆครับ

3. จะสามารถเรียนต่อเฉพาะทางได้มั้ย
    ตอบ ได้ครับ สำหรับ CPIRD ใช้ทุนครบ 3 ปีแล้วค่อยเรียนเฉพาะทางนะครับ ส่วน ODOD อ่านที่นี่เลยครับ ---> http://forum.docchula.com/index.php/topic,15338.msg193957.html#msg193957 (http://forum.docchula.com/index.php/topic,15338.msg193957.html#msg193957)
          

5.พื้นที่ใช้ทุน
http://imd.moph.go.th/work/2551/announce_project.pdf
Title: Re: [FAQs] อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 11, 2009, 10:56:21 pm
กระทู้อื่นๆเพิ่มเติม


http://forum.docchula.com/index.php/topic,6560.0.html (http://forum.docchula.com/index.php/topic,6560.0.html)


-------------------------------------------------------------------------------


CPIRD จะมีโอกาสเรียนต่อเฉพาะทางเหมือน กสพท. มั้ย
http://forum.docchula.com/index.php/topic,3971.0.html
http://forum.docchula.com/index.php/topic,6865.0.html

ต่อไปก็ http://forum.docchula.com/index.php/topic,4237.0.html
อันนี้คล้ายๆกับอันแรก แต่มีบอก(จากความจำอันเรือนลาง)ว่าข้อสอบแต่ละวิชา่เป็นไง

CPIRD หรือ ODOD เนี่ย จะต่างจากพวก กสพท. มากมั้ย (มีการดูถูกไรมั้ย)
http://forum.docchula.com/index.php/topic,3578.0.html

และอันสุดท้าย http://forum.docchula.com/index.php/topic,3517.0.html


ก็รวบรวมมาให้ น้องๆที่สนใจจะสอบ จะได้หาง่ายขึ้น
และแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ควรอ่านระเบียบอย่างเป็นทางการของจุฬา ให้จบ ครบทุกหน้า เสียก่อน
ว่าสิ่งใดที่ทำได้ / ห้ามทำ หรือว่าเค้า require สิ่งใดบ้าง

หากอ่านแล้ว ไม่เข้าใจ หรือสงสัย ค่อยถามเพิ่มนะน้อง

** บางคนไ่ม่ยอมอ่านระเบียบการ แล้วก็มาให้พี่อธิบาย อันนี้ไม่ไหว รายละเอียดมันเยอะอ่า
    พี่อยากให้น้องอ่านก่อน แล้วงง แล้วถาม เพราะผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นของน้อง
    เพราะ พี่อาจจะจำบางอย่างผิดไป หรือว่าปีนี้มีข้อกำหนดบางอย่างที่ถูกปรับเปลี่ยน

** มีไรสงสัย ก้อทิ้งคำถามไว้ในกระทู้นี้ละกัน จะมีพี่ๆเข้ามาคอยตอบ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: antoinetty* on January 15, 2009, 09:09:23 pm
(3) สำหรับโครงการ ODOD ต้องมีภูมิลำเนาในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร
                หรือบิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร
                โดยต้องเป็นระดับอำเภอ ของ 7 จังหวัดต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม

พี่ครับ
แล้วCPIRD ละครับ
ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านกี่ปี


ปีเดียวครับ =))
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 16, 2009, 09:19:11 pm
รบกวนถามหน่อยครับ
ถ้าได้ C-pird หรือ O-dod แล้วเนี่ยครับ
แล้วสอบo-net เฉลี่ย 5 วิชาหลัก ไม่ถึง60%

จะตามมาตัดสิทธิไหมครับ

อันนี้พี่ไม่ชัวอ่าน้อง ลองถามที่ทะเบียนคณะดูเลยละกัน
แต่พี่ว่าน้องน่าจะทำกันได้นะ

ONET สอบ 500 คะแนน คิดรวม 60% คือ 300 คะแนน (จะวิชาละกี่คะแนนก็ช่าง รวมกันได้ 300 ก็พอ)

ไทย ONET ก็ 70 up อยู่แล้วป่ะ (เกิน 10 คะแนนละ)
เลข ONET ก็ 70 up (เกิน 10 คะแนน)
วิทย์ ONET ก็ 70 up (เกิน 10 คะแนน)
อังกฤษ ONET 50 - 60 คะแนน (พอดิบพอดี)
สังคม ONET 50 - 60 คะแนน (ไม่เป็นไรมีคะแนนมาโปะ)

ปล. คะแนนข้างต้นเป็นคะแนนที่พี่คิดว่าน้องน่าจะทำกันได้ เพราะในความจริง

ไทย และ เลข ONET 80 up กันท่วมเลยน้อง (เกิน 20 คะแนน x2 วิชา = 40 คะแนน)
โหะๆ ยิ่งสบายไปกันใหญ่


สรุปนะครับ ถ้า ONET ไำม่ถึง 60% คณะจะตามมาตัดสิทธิ์มั้ย ต้องลองถามทะเบียนคณะดูนะครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: IPPUsama on January 16, 2009, 09:31:04 pm
ถ้าเป็นรับตรงจะโดนตัดอ่ะ
พี่คิดว่าถ้าเค้าเขียนไว้เป็นเงื่อนไขก็คงจะตัดแหละมั้ง

แต่ว่ามันคิดรวมอ่ะน้อง น้องสอบติดกันมาแล้วนะ
กะอีแค่ O-NET ไม่ยากเกินไปหร๊อก
คะแนนO-NET ส่วนใหญ่น่าจะ 70 อัพอยู่ทุกวิชา
ยิ่งถ้ามีวิชานี้น้องถนัดเป็นพิเศษ มันแทบไม่มีโอกาสที่จะไม่ถึง 60% เลยอ่ะ

เอาเป็นว่า ก็อย่าทิ้ง ไม่อ่านหนังสือไปเลยก็แล้วกันนะ
แบบว่า ซักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนสอบก็อ่านซักกะติ๊ด พอเป็นพิธี
O-NET เนี่ยเห็นตอนเค้าประกาศใช้ เค้าบอกว่าสอบได้ครั้งเดียวตลอดชีวิต
ก็ทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนแหละ ถึงมันก็จะเปลี่ยนวิธีสอบไปเรื่อยๆก็เหอะนะ  :P
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 23, 2009, 01:09:30 pm
อ่านเพิ่มเติมได้ว่า การเรียนชั้นคลินิก (ปี 4-6) ของนิสิตแพทย์
ที่สอบเข้ามาด้วย กสพท. (ซึ่งจะเรียนที่ ร.พ.จุฬาฯ) และ CPIRD ODOD (ซึ่งจะเรียนที่ ร.พ.ภูมิพล, ศูนย์ชลบุรี, พระปกเกล้า จันทบุรี)


ได้ที่กระทู้นี้เลยครับ
http://forum.docchula.com/index.php/topic,6836.0.html (http://forum.docchula.com/index.php/topic,6836.0.html)
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: YOGHURT on April 12, 2009, 11:38:07 am
พี่ค่ะๆ

๑.มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอ่ะค่ะ


๒.แต่ไม่ได้เรียนชั้นมัธยมศึษาที่จังหวัดตัวเองค่ะ เรียนกรุงเทพ -..-


มีสิทธิได้สอบไหมค่ะ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Tiploidy on April 18, 2009, 12:59:31 pm
:Pตอนแรกว่าจะไปหาคำตอบที่อยากรู้เอาที่งานวันอานันท์
แต่พอดีอดใจไม่ไหวค่ะ เลย .. ห้าๆ

รบกวนถามพี่ๆค่ะ

(เท้าความ)
ตอนนี้ เฟิร์นกำลังจะเรียน ม. 4 ที่เชียงใหม่
เชียงใหม่ไม่ได้อยู่ในเขต
ดังนั้น ไม่มีสิทธิ์สอบ CPIRD + ODOD
นอกจาก โอลิมปิคแล้ว
เฟิร์นสามารถสอบประเภทไหนเพื่อเข้าเรียนได้บ้างไหมคะ??

ขอบคุณมากค่ะ


ว้าว เด็กเหนือ!!!

ตรงนี้คงจะเหลือแต่ 1. โอลิมปิก 2. กสพท. แล้วล่ะค่ะ
ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากปีพี่ น้องก็คงต้องไฟท์เอาแค่ 2 อย่างนี้
ซึ่ง โอลิมปิก ต้องเป็น ชีววิทยา จะใช้วิชาอื่นไม่ได้ (แต่ศิริราชใช้ได้ ใช่ป่าว? รอคนมาคอนเฟิร์มค้า)
อีกอันคือ กสพท. รอฟังประกาศ สมัคร เลือกจุฬา แล้วก็สอบ GAT-PAT (ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงน้า)

สู้ๆค่ะ

ปล.พี่ก็จบม.6 จากเหนืออะ ก็ไฟท์ กสพท.เอา
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on April 18, 2009, 02:02:28 pm
พี่ค่ะๆ

มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอ่ะค่ะ แต่ไม่ได้เรียนชั้นมัธยมศึษาที่จังหวัดตัวเองค่ะ เรียนกรุงเทพ -..- มีสิทธิได้สอบไหมค่ะลองดูว่าเราเข้าเงื่อนไขพวกนี้มั้ย


ข้อมูลปีที่ผ่านมานะครับ

2. การสมัครเข้าในโครงการ CPIRD และ ODOD

    2.3 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการ CPIRD / ODOD ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

           พี่จะลงรายละเอียดคร่าวๆละกันนะ
           (1) ต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร (คือ เป็นเด็ก ม.6 ปกติ ไม่รับเด็กซิ่ว)
                หรือนักเรียนชั้นปีที่ 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ม.5 โครงการ พสพ. เพราะ พสพ. เรียนแค่ ม.4 กับ 5)
           เฉพาะ CPIRD
           (2) เป็นนักเรียนใน 9 จังหวัดต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม ลพบุรี นครนายก ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
                 ๑# มีหรือเคยมีภูมิลำเนาใน 9 จังหวัดข้างต้น ตามหลักฐานทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัคร หรือ
                      บิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านใน 9 จังหวัดข้างต้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัคร
                 ๒# เคยศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาใน 9 จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัคร
           เฉพาะ ODOD
           (3) ต้องมีภูมิลำเนาในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร
                หรือบิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร
                โดยต้องเป็นระดับอำเภอ ของ 7 จังหวัดต่อไปนี้ คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม

          อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.md.chula.ac.th/acad/
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on April 18, 2009, 02:23:54 pm

ตอนนี้ เฟิร์นกำลังจะเรียน ม. 4 ที่เชียงใหม่ เชียงใหม่ไม่ได้อยู่ในเขต
ดังนั้น ไม่มีสิทธิ์สอบ CPIRD + ODOD
เชียงใหม่ไม่อยู่ในเขตของจุฬา แต่อยู่ในเขตของ ม.ช. นะครับ
กรณีที่น้องสนใจสมัคร CPIRD/ ODOD ลองติดตามจากประกาศของ ม.ช. ละกัน

นอกจาก โอลิมปิคแล้ว เฟิร์นสามารถสอบประเภทไหนเพื่อเข้าเรียนได้บ้างไหมคะ??
อย่างที่พี่เรพบนตอบไป คือ แบบ กสพท. ก็ได้ครับ

ขอบคุณมากค่ะ

Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Baifern on April 18, 2009, 10:32:44 pm
 :)ขอบคุณพี่พลอยและพี่ไปป์ที่เข้ามาตอบให้ค่ะ

CPIRD & ODOD ของ มช.
เฟิร์นก็พอจะทราบมาบ้างค่ะ
แต่คือว่า อยากเข้าจุฬาฯมากๆๆๆ ถึงมากที่สุดค่ะ ห้าๆๆ
ขอบคุณพี่ๆค่ะ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on June 28, 2009, 01:32:14 pm
??? ถ้าอย่างนั้น กรณีของ CPIRD นักเรียนที่เรียนที่กรุงเทพ แต่มีพ่อ หรือแม่ มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเงื่อนไข ก็สามารถสมัครสอบได้เหรอครับ

ใช่ครับ แต่เงื่อนไขของพ่อแม่นั้นต้องครบถ้วนเลยนะครับ

แล้วปริญญา หละครับ ได้เหมือน กสพท หรือเป่าครับ (มีวงเล็บ) โครงการชนบทในปริญญาหรือเป่าครับ??

เหมือนกันครับ เพราะ ใบปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะระบุแต่เพียงชื่อ-นามสกุลและระบุว่าได้รับ
1. แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
2. แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
3. แพทยศาสตรบัณฑิต

เครดิต : 48
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: punaki on July 29, 2009, 09:34:12 pm
ต้องมีภูมิลำเนาในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร
 หรือบิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร

ข้อความนี้คือหมายความว่าตัวเด็กไม่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านต่างจังหวัดแต่พ่ออยู่ในเขตที่กำหนดเนี่ยจะมีสิทธิ์ไหมคะ
หรือว่าจำเป็นว่าตัวเด็กคือหนูเองอ่ะค่ะจะต้องเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วย ???
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on July 29, 2009, 09:45:38 pm
ต้องมีภูมิลำเนาในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร
 หรือบิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร

ข้อความนี้คือหมายความว่าตัวเด็กไม่อยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านต่างจังหวัดแต่พ่ออยู่ในเขตที่กำหนดเนี่ยจะมีสิทธิ์ไหมคะ
หรือว่าจำเป็นว่าตัวเด็กคือหนูเองอ่ะค่ะจะต้องเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วย ???

เรียนอยู่ที่อื่น แต่ "บิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร" ก็ไดัครับ

(เ้งื่อนไข A หรือ B เป็นจริง เมื่อ A หรือ B เป็นจริงครับ)
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: punaki on July 29, 2009, 10:08:57 pm
ขอบคุณมากนะคะ  :)
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on July 29, 2009, 10:15:28 pm
ขอบคุณมากนะคะ  :)


เพื่อความมั่นใจ 100% โทรสอบถามทางคณะ อีกทีก็ได้ครับ
จะได้สบายใจ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: punaki on August 01, 2009, 09:59:29 am
พี่คะถ้าจะสมัครทั้งแพทย์ชนบทและกสพท.ต้องสมัครทั้ง 2 เว็บเลยรึเปล่าคะ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on August 01, 2009, 12:39:59 pm
พี่คะถ้าจะสมัครทั้งแพทย์ชนบทและกสพท.ต้องสมัครทั้ง 2 เว็บเลยรึเปล่าคะ

น้องสมัครใน www9.si.mahidol.ac.th/ เพื่อสมัครสอบระบบ กสพท. และ สมัครสอบความถนัดแพทย์
ซึ่งความถนัดแพทย์ใช้ในการสอบเข้าแพทย์ ทั้งแบบ กสพท. และ CPIRD / ODOD / โอลิมปิค

ส่วน CPIRD / ODOD / โอลิมปิค ต้องสมัครเพิ่มที่ http://www.md.chula.ac.th/acad/ ด้วยครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: ปอ on August 02, 2009, 07:10:42 pm
คือ ผมสงสัยนิดนึงอ่ะครับ
ของ CPIRD
ตรงคุณสมบัติที่ว่า

ก. ..... หรือ บิดามารดามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร

สมมติว่า แม่เคยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นนานเกิน 1 ปีแล้ว แต่ตอนนี้ย้ายออกมาแล้ว มีสิทธิ์สมัครรึเปล่าครับ

ขอบคุณมากครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on August 02, 2009, 07:35:05 pm
คือ ผมสงสัยนิดนึงอ่ะครับ
ของ CPIRD
ตรงคุณสมบัติที่ว่า

ก. ..... หรือ บิดามารดามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร

สมมติว่า แม่เคยอยู่ในเขตพื้นที่นั้นนานเกิน 1 ปีแล้ว แต่ตอนนี้ย้ายออกมาแล้ว มีสิทธิ์สมัครรึเปล่าครับ

ขอบคุณมากครับ

อันนี้พี่ไม่ชัวร์นะครับ แต่ในความคิดพี่ว่า
ไม่น่าจะได้

เพราะอะไรพี่ถึงคิดเช่นนั้น?
พี่มองว่า เค้าคงป้องกันบุคคลนอกเขตพื้นที่รีบย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอ่ะครับ
จึงกำหนดว่าต้องมีชื่ออยู่นานๆ (1 ปี) และติดต่อกันด้วย

แล้วจะตรวจสอบข้อมูลได้จากที่ไหน?
คณะแพทย์ จุฬาฯ ครับ
ลองโทรสอบถามนะครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Melon on December 11, 2009, 09:13:28 pm
คือว่า อยากรู้จำนวนคนที่สอบ cpird ในแต่ละปีค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Golden_Fish on December 12, 2009, 12:24:42 am
คือว่า อยากรู้จำนวนคนที่สอบ cpird ในแต่ละปีค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ
น้องลองดูที่พี่ๆเค้าบอกไว้ตั้งแต่หน้าแรกนะครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Melon on December 12, 2009, 09:11:44 pm
คือว่า อยากรู้จำนวนคนที่สอบ cpird ในแต่ละปีค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะ
น้องลองดูที่พี่ๆเค้าบอกไว้ตั้งแต่หน้าแรกนะครับคือหนูหมายถึง จำนวนคนที่สมัครสอบอ่ะค่ะพี่ แบบว่าประมาณเท่าไหร่
อยากรู้อัตราค.เสี่ยงอะไรงี้อ่ะค่ะพี่ แฮะๆ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on December 12, 2009, 09:26:04 pm
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 1,229 คน (679 KB)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 117 คน (88 KB)

อ้างอิง : http://www.md.chula.ac.th/acad/ (http://www.md.chula.ac.th/acad/)
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: MELON on December 21, 2009, 09:08:40 pm
พี่คะ ที่หน้าแรกบอกว่า cpird รับ 90 คน
แต่ทำไมปีนี้รับแค่ 65 คนล่ะคะ น้อยจังเลย  : (
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: son on August 22, 2010, 11:56:54 pm
อยากสอบถามพี่ว่า เด็กซิ่วปี1 สามารถสมัครโครงการ CPIRD ได้หรือไม่ครับ  ???
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on August 23, 2010, 12:05:00 am
อยากสอบถามพี่ว่า เด็กซิ่วปี1 สามารถสมัครโครงการ CPIRD ได้หรือไม่ครับ  ???

ไม่ได้ครับ

อ้างอิงจากข้อ 2.1.3 ของประกาศอย่างเป็นทางการปีล่าสุด
http://acad.md.chula.ac.th/admission2554.pdf

 8)
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: son on August 23, 2010, 12:12:03 am
ขอบคุณมากครับ  :'(
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: กรกช on July 11, 2011, 10:25:56 am
          (2) CPIRD รับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 90 คน จาก 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม นครนายก ลพบุรี
               ODOD รับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 20 คน จาก 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม นครนายก
    

แล้วถ้าอยู่จังหวัดอื่นๆล่ะค่ะจะอยู่ในโครงการได้รึเปล่า
หนูเป็นคนภูเก็ตค่ะแต่อยากเป็นแพทย์ชนบทมากๆ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: 48 on July 12, 2011, 07:06:40 am
          (2) CPIRD รับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 90 คน จาก 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม นครนายก ลพบุรี
               ODOD รับนักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 20 คน จาก 8 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทปราการ อยุธยา นครปฐม นครนายก
     

แล้วถ้าอยู่จังหวัดอื่นๆล่ะค่ะจะอยู่ในโครงการได้รึเปล่า
หนูเป็นคนภูเก็ตค่ะแต่อยากเป็นแพทย์ชนบทมากๆ

จังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราชและตรังเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ
ลองดูประกาศรับสมัครที่นี่
http://quota.wu.ac.th/docs/dt-55.pdf
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: satoo on October 27, 2011, 05:19:09 pm


 :o  ฝากแก้ไขเครดิตรูป : Satoo PI'07 MEDMU  ด้วยนะครับ ...ผมเป็นคนทำรูปนี้ขึ้นมาเอง
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Pongsiri on December 05, 2011, 11:23:34 am
ทะเบียนบ้าผมอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ทราบว่าเป็นเขตรับผิดชอบของจุฬาฯหรือไม่ครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on December 05, 2011, 04:47:25 pm
ทะเบียนบ้าผมอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ทราบว่าเป็นเขตรับผิดชอบของจุฬาฯหรือไม่ครับ

ไม่ใช่ครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: palida on March 16, 2012, 05:22:58 pm
กสพท. เนี่ย
สมัครสอบทางไหน? ???
เมื่อไหร่? ???
เมื่อไหร่จะรู้ผลล่ะ? ???
ช่วยตอบหน่อยค่ะ  :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on March 16, 2012, 10:29:36 pm
www9.si.mahidol.ac.th/
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: palida on March 17, 2012, 11:24:16 am
ขอบคุณพี่ไปป์ที่มาบอกเว็บค่ะ    :'(
ขอถามอีกนิดนะคะ ???
เคลียร์ริ่งเฮ้าส์  กับ   กสพท. เนี่ย ::)
เหมือน หรือ  ต่าง กันยังไงคะ :-X
หรือว่า กสพท. จัดอยู่ใน ระบบ เคลียร์ริ่งเฮ้าส์  ;)
หนูงงมากๆ มากๆ และมากที่สุดเลยค่ะ  :P
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Ladiiz* on March 17, 2012, 11:38:52 am
เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ คือ ระบบการตัดสิทธิ์ ไม่ใช่หรอ??? ไม่ใช่การสอบเข้านิ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: palida on March 17, 2012, 01:45:02 pm
ไม่รู้อะไรเลยค่ะ :)
 แบบว่ามันเยอะมาก งงมาก  ??? ??? ??? ???
ไหนจะวันเดือนปีอีก  ::)
สายตาสั้นเพราะสิ่งนี้เลยค่ะ :-[ :-[
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: o^THE_BUN^o on March 17, 2012, 08:49:18 pm
           clearing houseคือระบบที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนที่สอบตรงมหาวิทยาลัยติดโดนระบบรับตรงไม่ว่าที่ไหน เช่น กสพท cpird odod สอบติดคณะยามศาสตร์ มหาวิทยาลัยดราม่า  คณะวิศวกรรมศาตสตร์ ม.นู้นนี้ ไปยืนยันสิดว่าไอที่สอบได้ 1 ที่ 2 ที่ หรือ 10ที่ไปเลือกเอาว่าตกลงลื้อจะเรียนที่ไหน  ถ้าไม่เลือกในเวลาที่กำหนด ก็จะไม่ได้เรียนในคณะนั้นๆที่สอบได้  ต้องเอา คะแนน gat pat ของน้องไปแอดกลางเอา 
           ดังนั้นไม่ว่าน้องจะสอบตรง กสพท cpird odod หรือคณะอื่นใด มหาวิทยาลัยไหนได้น้องก็ต้องเอารหัสที่มหาวิทยาลัยแจกให้ไป log in เข้าระบบ ที่ www.cuas.or.th/quota/index.html ภายในวันที่ 11-17 มีนาคม 2555 หากไม่ยืนยักก็จะเสียสิทธิ์ทั้งหมดนะจ๊ะ  ถ้าน้องสอบได้ 10ที่ เขาก็จะแจกมา 10รหัส  แต่ใช้รหัสไหนlog inก็ได้ทั้งนั้น

ป.ล.พี่ไม่แน่ใจว่าถ้าติดinterต้องไปทำ ด้วยไหมนะ ยังไงเสียก็log in เข้าไปก่อนละกัน
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: powerboom on November 10, 2012, 07:57:58 pm
อยากถามพี่ๆว่าคะแนนต่ำสุดcpird เท่าไรหรอคิดเป็นเปอเซนตัวจริง/สำรอง
แล้วจริยธรรมต้องเกิน30%ไหม
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: BBB on November 11, 2012, 06:42:44 pm
พี่ครับ ถ้าเรียน CPIRD หลังจากจบแล้วสามารถสมัครเรียนสาขาขาดแคลนโดยกลับมาใช้ทุนที่หลังได้มั้ยครับ หรือต้องใช้ทุนจนครบสามปีก่อนถึงจะเรียนสาขาขาดแคลนได้ครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: piimpim'z on January 05, 2013, 10:24:00 pm
พี่ค่ะ,สมัครที่ไหนได้บ้างค่ะ? แล้วใช้เกรดเฉลี่ยหรือเปล่าค่ะ????? หนูงง ODOD กับสอบตรงมากๆเลย
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on January 05, 2013, 10:35:06 pm
http://forum.docchula.com/index.php/topic,6739.msg110199.html#msg110199
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: เสาวลักษณ์ on February 12, 2013, 10:30:01 pm
 :-*จำเป็นไหมค่ะว่าถ้าต้องการเรียนแพทย์จุฬาฯแต่ไม่ได้สอบ ODOD  จะสามารถเข้าโครงการนี้ได้หรือป่าวค่ะ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on February 14, 2013, 07:50:03 am
คณะแพทย์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครหลายช่องทางครับ

1. ผ่านกสพท.
2. โครงการรับตรง (CPIRD, ODOD, โอลิมปิกชีวะ)

ปล.ไม่เข้าใจคำถามที่ถามมาครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: ทนาธิปน์ on February 28, 2013, 11:09:58 pm
ขอรบกวนถามหน่อยนะครับ คือว่าถ้าผมอยู่บ้านมาตามปกติ ไมได้เพิ่งย้ายเข้า
แล้วก็อยู่เขตจังหวัดนนทบุรี ผมสามารถสอบทุนอะไรได้บ้างหรอครับ
ปล.เริ่มสับสนกับเขตพท.รับสมัครของแต่ละทุนครับ
ขอบคุณมากครับพี่
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on March 01, 2013, 01:17:33 pm
กสพท โอลิมปิกวิชาการ และความร่วมมือกับกรมแพทย์ทหารอากาศ (รพ.ภูมิพล) ครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: OUU on May 13, 2013, 04:47:53 pm
ขอถามหน่อยครับคือผมมีความสนใจที่จะเรียนครับ คือตอนนี้บ้านผมอยู่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งพ่อเเละแม่เเละตัวผมอยู่ใน จ.สมุทรปราการ เกิน 5 ปี ครับเเต่คือตัวผมไม่ได้เรียนโรงเรียนมัธยมที่นั่นอะครับ(เรีัยนอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเขต) ผมอ่านเเล้ว งง มากเลยครับเลยอยากสอบถามว่าผมมีสิทธิ์สอบในโครงการใดบ้างอะครับ ขอบคุณมากครับ  :-*
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Benz on May 18, 2013, 07:47:58 pm
วันก่อนรุ่นพี่ที่เตรียมฯที่เป็นเด็กCpirdจุฬาฯมาแนะแนวอ่าครับ แล้วเค้าบอกว่าcpirdรุ่นผมอาจจะเพิ่มเงื่อนไขว่า'ต้อง'เคยเรียนอยู่ใน8จังหวัดอย่างน้อย1ปี (ปกติจะเป็นแค่เงื่อนไข หรือ ใช่ไหมครับ) อยากทราบอ่ะครับว่าพี่ๆรู้จากไหนอะไรยังไง #อยากได้Cpirdมากๆเลย อยากเป็นหมอทำหัตถการเก่ง  8)
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: ouu on May 19, 2013, 12:10:29 pm
Benz  :oจริงหรือเปล่าครับเนี่ย (ToT)เปลี่ยนจริงผมกรี๊ดดเลยนะ  :'( :-X
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: benz on May 19, 2013, 01:09:43 pm
ผมก็หวาดเสียวอยู่ แต่นี่คือที่รุ่นพี่เค้าบอกมาอ่ะครับ  ผมเลยอยากถามพี่ๆในนี้ว่าพี่ๆรู้จากไหนอะไรยังไง (จริงป่าว? นั่นเอง) ???
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: ouu on May 19, 2013, 08:27:48 pm
ผมก็ได้ยินเขาลือลือมาเหมือนกัน ครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: pipe64 on May 19, 2013, 11:53:27 pm
ตอบสี่ความเห็นล่าสุดว่า รอประกาศทางการปีนี้ก่อนละกันครับ
เผื่อเปลี่ยนแปลง

Http:// acad.md.chula.ac.th
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: ouu on June 17, 2013, 08:28:59 pm
แลดู PAT 1 จะไม่ผ่านเกณฑ์ 90/300 5555
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: Kittanut on December 11, 2013, 08:42:51 pm
บิดา หรือ มารดาคน ใดคนหนึง มีทะเบียนบ้าน อยู่ในอำเภอนั้นติดต่อกัน 5 ปี มีสิทธ์สมัคร หรือปล่าวครับ
Title: Re: อะไร คือ CPIRD และ ODOD
Post by: supansa on January 02, 2017, 03:54:26 pm
คือตอนนี้อยู่ม.4ค่ะ เเต่ก่อนอยู่ต่างอำเภอ แล้วป.ุ6ก้ย้ายเข้ามาในเมืองแล้วตอนนี้จะย้ายกลับไป เเต่ว่าพ่ออยู่ต่างอำเภออยู่นะคะไม่ได้ย้ายมาด้วย เเล้วจะมีสิทธิสอบเเพทย์ODOD มั้ยค่ะเพราะว่าเค้าให้อยู่ในต่างอำเภอ5ปี เเนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ