Docchula Community

ประกาศ เรื่อง การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2558

          ด้วย สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1-5 และนักศึกษาวิชาทหารที่ขอรอรับสิทธิ์การเรียนไว้เมื่อปีการศึกษา 2556-2557 เพื่อสำนักบริหารกิจการนิสิตจะได้จัดทำบัญชีรายชื่อส่งให้ศูนย์การกำลังสำรอง ดำเนินการรับรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์การกำลังสำรอง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ค่ะ
https://storage.docchula.com/public.php?service=files&t=743a84dcdefc88dd9806d25831c67a89