Docchula Community

Docchula Public Board => Docchula Public Board => Topic started by: ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ on January 22, 2015, 09:00:48 am

Title: ประกาศ กำหนดวนสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Post by: ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ on January 22, 2015, 09:00:48 am
ประกาศจาก งานกิจการนิสิต ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดวันสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
                 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
                 วันพุธที่     25 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ฝ่ายกิจการนิสิต ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4

รายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมานี้
https://storage.docchula.com/public.php?service=files&t=1f8f6dcb6d1356be8300d74e28e53267