Docchula Community

ประกาศ เรื่อง การจัดการพื้นที่ลานจอดรถแพทยพัฒน์

ประกาศ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เรื่อง การจัดการพื้นที่ลานจอดรถแพทยพัฒน์

     เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะพื้นที่ลานจอดรถแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงกำหนดสิทธ์ผู้ที่จะนำรถเข้าไปจอดในพื้นที่ลานจอดรถแพทยพัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมานี้
https://storage.docchula.com/public.php?service=files&t=c5ef42e63e42edda8fe4aec209d857ac