Docchula Community

ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2

   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำประกาศการรับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
- ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติอต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
- บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติอต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย และสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (จบการศึกษาปีการศึกษา 2554 หรือเดือนมีนาคม 2555 เป็นต้นมา)
- เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียบเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จะต้องไม่อยู่ในสภาพรอพินิจ/ วิทยาทัณฑ์ (Probation)
- มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
- ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาก่อน


รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบมานี้
https://storage.docchula.com/public.php?service=files&t=9cd29306d7caf7171e62faf2e3d5cbd1