Docchula Community

ประกาศ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

1 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
   1.1 เป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
   1.2 เป็นนิสิตโครงการ
      1.2.1 รับตรงร่วมกับ กสพท
      1.2.2 โอลิมปิกวิชาการ
      1.2.3 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
   1.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
   1.4 มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ

2 กำหนดวันรับและยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา
ระหว่างวันที่ 2 - 25 เมษายน 2557 ณ หน่วยกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ตึกอานันทมหิดล ชั้น4 ในเวลาราชการ

3 กำหนดวันสัมภาษณ์
ณ หน่วยกิจการนิสิต ตึกอานันทมหิดล ชั้น4
วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 07.00น.

4 ประกาศผลการพิจารณารายชื่อนิสิตรับทุน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ บอร์ดติดประกาศหน่วยกิจการนิสิต ตึกอานันทมหิดล ชั้นล่าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเพิมได้ที่ http://storage.docchula.net/public.php?service=files&t=98f8dd4612bda0e053077e9181376825 ค่ะ